TÍNH NĂNG SHARE VIEW TRONG AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL
10/07 2023

Sử dụng SHARE VIEW để cộng tác trực tuyến với những người mà bạn đang làm việc cùng.

Chia sẻ phản hồi với các công cụ cộng tác tích hợp
•    Làm việc với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu cho dù họ sử dụng phần mềm CAD nào.
•    Thu thập phản hồi từ các bên liên quan ở bất cứ nơi nào họ đang sử dụng đánh giá thiết kế dựa trên đám mây.
•    Theo dõi vòng đời phát triển sản phẩm với một mô hình dữ liệu.

SHARE VIEW
Sử dụng SHARE VIEW để cộng tác trên bản trình bày trực quan về mô hình hoặc thiết kế của bạn trực tuyến. Ví dụ: tạo SHARE VIEW để khách hàng yêu cầu phê duyệt hoặc để cung cấp quyền truy cập dễ dàng cho nhóm bán hàng tại hiện trường của bạn để trình bày tại chỗ. Sử dụng liên kết bạn cung cấp, bất kỳ ai cũng có thể xem và nhận xét về chế độ xem được chia sẻ mà không cần cài đặt sản phẩm Autodesk. Một email được gửi cho bạn khi bất kỳ ai nhận xét về chế độ xem được chia sẻ. Bạn xem và trả lời nhận xét cũng như quản lý chế độ xem được chia sẻ trực tiếp từ sản phẩm Autodesk của mình.

SHARE VIEW là biểu diễn trực quan trực tuyến về chế độ xem của mô hình hoặc thiết kế được tải lên từ sản phẩm Autodesk. Chế độ xem được chia sẻ (SHARE VIEW) sẽ hết hạn theo mặc định sau 30 ngày.
Khi bạn tạo chế độ xem được chia sẻ, cửa sổ bật lên sẽ cung cấp liên kết đến chế độ xem được chia sẻ trong Autodesk Viewer . Điều này giúp bạn dễ dàng gửi liên kết đến các cộng tác viên của mình. Cộng tác viên của bạn không cần sản phẩm Autodesk. Cộng tác viên có thể xem xét và đăng nhận xét trực tiếp trong Autodesk Viewer.
Autodesk Viewer: https://viewer.autodesk.com/

SHARE VIEW list
Với tư cách là chủ sở hữu, bạn có thể sử dụng danh sách chế độ xem được chia sẻ để truy cập nhanh vào SHARE VIEW của mình, bắt đầu chuỗi nhận xét mới và trả lời nhận xét từ sản phẩm Autodesk của bạn. Danh sách chế độ xem được chia sẻ cũng cung cấp các tùy chọn quản lý, chẳng hạn như kéo dài ngày hết hạn và xóa chế độ xem được chia sẻ.


Nguồn tham khảo: Autodesk Help

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.