24/082021
Các phiên bản của phần mềm BARTENDER
Các phiên bản của phần mềm BARTENDER

BarTender® của Seagull Scientific có thể chuyển đổi dữ liệu thành tem nhãn, mã vạch, tài liệu và nhãn mã vạch điện tử RFID để thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh.

Chi tiết

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.